Domenii de practica

Societatea noastră dispune de o vastă experienţă, dobândită prin realizarea de analize de tip due-diligence în tranzactii și proiecte imobiliare, prin pregătirea documentației juridice de urbanism, cadastru şi publicitate imobiliară, precum si prin redactarea de contracte de vânzare, superficie, uzufruct, concesiune, închiriere, contracte de antrepriză.

De asemenea, vă putem acorda consultanță în ceea ce priveste negocierea, redactarea şi modificarea tuturor tipurilor de contracte, respectiv: contracte de vânzare, închiriere, împrumut, mandat, antrepriză, gaj, depozit, furnizare, donaţie, leasing, joint-venture, asigurare.

Societatea dispune de o vastă experiență și în domeniul restituirii proprietăților preluate abuziv, atât în ceea ce privește procedura administrativă, cât și cea litigioasă.

Oferim asistenţă şi reprezentare juridică în contestaţiile în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi în faţa instanţelor de judecată privind întreaga procedura administrativă.

Totodată, vă putem consilia în ceea ce priveşte pregătirea contractelor de asociere în vederea participării la procedurile de achiziţie publică.

Oferim consultanță și reprezentare în cauze ce au ca obiect relațiile de familie, respectiv: divorț, exercitarea autorității părintești, adopție, răpire internațională de minori, convenţii matrimoniale, partaj de bunuri comune şi filiaţie.

 

Va oferim consultanţă şi reprezentare în legătură cu procedurile de înfiinţare şi de modificare a actelor constitutive (schimbare asociaţi/acţionari, sedii, obiecte de activitate, capital social etc.), fuziuni şi achiziţii, dizolvare şi lichidare.

De asemenea, vă putem consilia şi pe durata de funcţionare a societăţii în ceea ce priveşte deciziile organelor de conducere, redactarea de documente, obţinerea de autorizaţii şi licenţe pentru desfăşurarea activităţii societăţii.

Oferim consultanţă şi reprezentare în procedurile de insolvenţă prin consilierea creditorilor sau a societăţii debitoare, inclusiv în contestaţiile împotriva înscrierilor în tabel, deciziilor creditorilor şi ale practicianului în insolvenţă. Totodată, vă putem reprezenta şi în litigiile societăţii debitoare pentru recuperarea debitelor, anularea actelor frauduloase sau orice alte acţiuni conexe.

 

Oferim asistenţă în faţa instanţelor arbitrale, precum şi în faţa instanţelor de judecată de drept comun în acţiuni ce au ca obiect anularea sentinţelor arbitrale sau recunoaşterea şi executarea hotărârilor arbitrale.

Acordăm asistenţă juridică şi reprezentare în legătură cu raporturile de muncă, atât din perspectiva angajatului, cât şi a angajatorului, prin:

  • pregătirea contractelor de muncă şi înregistrarea la autorităţile competente,
  • redactarea documentelor privind procedura de concediere individuală şi colectivă,
  • litigii privind executarea, modificarea şi încetarea contractelor de muncă,

răspunderea contractuală sau delictuală

Oferim asistenţă si reprezentare privind:

  • acordarea de credite, restructurare şi refinanţare, transfer de credite între bănci, IFN-uri, societăţi de recuperare de creanţe,
  • recuperarea de împrumuturi,
  • litigiile având ca obiect clauze abuzive, incidenţa impreviziunii şi adaptarea contractelor de credit.

Oferim consultanţă fiscală privind activitatea curentă a societăţilor, inclusiv în ceea ce priveşte impozitul pe profit, TVA, accize sau orice alte contribuţii datorate bugetului de stat.

De asemenea, asigurăm asistenţă şi reprezentare juridică în faţa instanţelor de judecată în litigiile împotriva deciziilor de impunere, rapoartelor de inspecţie fiscală, deciziilor de măsuri asigurătorii, deciziilor de atragere a răspunderii membrilor organelor de conducere.

Oferim consultanţă juridică în pregătirea documentelor necesare pentru proiectele de achiziţie, ofertelor publice, emiterii de obligaţiuni şi listării societăţilor la Bursa de Valori din Bucureşti.

Oferim asistenţă şi reprezentare în litigiile având ca obiect contestarea deciziilor autorităţilor competente, precum şi consultanţă în ceea ce priveşte activitatea curentă a societăţilor în acest domeniu, pregătirea contractelor şi documentelor necesare. Totodată, vă putem consilia şi în situaţia în care intenţionaţi să investiţi în energia regenerabilă din România.

Vă oferim asistenţă şi reprezentare în litigiile având ca obiect anularea sau suspendarea deciziilor de sancţionare emise de Consiliul Concurenţei, precum şi consultanţă juridică în scopul respectării legislaţiei în domeniu.

 

Vă oferim asistenţă şi reprezentare în procedurile administrative, precum şi în faţa instanţelor de judecată în litigiile având ca obiect anularea sau încălcarea unor brevete,  exploatarea nelegală a unor semne asemănătoare unei mărci înregistrate, precum şi în cele privind încălcarea drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.

Oferim consultanţă în ceea ce priveşte procedurile de înregistrare la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, precum şi în redactarea contractelor având ca obiect exploatarea drepturilor de autor.

Oferim consultanţă în procedurile pentru obţinerea autorizaţiilor, avizelor şi licenţelor necesare proiectelor industriale, precum şi în procedura de transfer. Deţinem o vastă experienţa în sectorul minier, petrol, gaze şi deşeuri.

 

Oferim consultanţă privind toate domeniile de comunicații, precum şi în aspectele privitoare la protecţia datelor cu caracter personal, inclusiv procedurile de notificare şi obligațiile societăţilor ce operează cu date personale. Totodată, în funcţie de specificul activităţii societăţii dumneavoastră, vă putem pregăti documentele necesare pentru a vă conforma legislaţiei în vigoare.

 

Oferim consultanţă în sectorul farmaceutic şi de sănătate în ceea ce priveşte obţinerea de autorizaţii, transferul de active în domeniul medical şi vânzarea de medicamente. Totodată, acordăm asistenţă şi reprezentare în litigiile împotriva Ministerului Sănătăţii şi Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Oferim reprezentare juridică în litigiile având ca obiect operaţiunile navale, inclusiv construcţia, închirierea, înstrăinarea, finanţarea şi executarea navelor, precum şi cereri privind pretenţii asupra bunurilor transportate. Totodată, pregătim contractele şi documentele necesare pentru desfăşurarea tuturor operaţiunilor în domeniul maritim, al aviaţiei şi al transporturilor.

Acordăm asistenţă şi reprezentare persoanelor fizice şi juridice pe parcursul urmăririi penale şi în faţa instanţelor de judecată în legătură cu infracţiuni de furt, evaziune fiscală, spălare de bani, trafic de droguri, contrabandă, fals şi uz de fals, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, deturnare de fonduri europene, etc.